top of page

De algemene voorwaarden van BoekhouderOnline gelden voor elke schriftelijke en mondelinge gemaakte afspraak.

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen BoekhouderOnline en de cliënt. De afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd in een opdrachtbrief of bij occasionele prestaties in het verkennend gesprek.

Afwijkingen hierop moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen worden aanvaard.

2. SOORTEN OPDRACHTEN

2.1. Recurrente opdrachten

Een recurrente opdracht is een opdracht die bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die moeten worden uitgevoerd op vooraf afgesproken tijdstippen.

Tenzij er in de afzonderlijke overeenkomst een termijn wordt vermeld, wordt de overeenkomst voor recurrente opdrachten geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan.

Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen, onder de volgende voorwaarden:

- de opzegging dient per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van de andere partij en

- er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van een maand.

- bij opzeg tijdens de eerste 6 maand ​van de opdracht, zal een administratieve kost worden aangerekend van 250 euro excl.BTW

Tijdens de opzeggingstermijn blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.2. Niet-recurrente opdrachten

De overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht wordt geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.

Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

2.3. Beëindiging

Na de beëindiging van de samenwerking worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de cliënt ter beschikking gesteld van de cliënt of zijn gevolmachtigde.

 

3. ONMIDDELLIJKE STOPZETTING

3.1. Indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, kan BoekhouderOnline de samenwerking op elk ogenblik, zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen.

Mogelijke redenen zijn:

- omstandigheden die de onafhankelijkheid van BoekhouderOnline in het gedrang brengen,

- omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,

- de kennelijke tekortkoming(en) van de cliënt ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden (punt 5.2.) en in de overeenkomst,

- in geval van een procedure WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de cliënt.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden worden meegedeeld aan de cliënt.

Naargelang de omstandigheden kan BoekhouderOnline haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing aan de cliënt.

3.2. In geval van faillissement van de cliënt is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

 

4. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN

In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de cliënt van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is BoekhouderOnline gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de cliënt, en waarvoor BoekhouderOnline opdracht had gekregen, wijst zij de cliënt hierop.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de cliënt.

BoekhouderOnline is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

 

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

5.1. Rechten en plichten van BoekhouderOnline

BoekhouderOnline kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen aan wettelijke en reglementaire bepalingen.

Evenmin is zij verantwoordelijk voor gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan vóór haar tussenkomst.

De uitvoering van de opdracht is niet - behoudens andersluidend beding - specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

Behoudens andersluidend beding is BoekhouderOnline niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de cliënt of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die haar door de cliënt worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.

5.2. Rechten en plichten van de cliënt

De cliënt verbindt er zich onder meer toe, op niet-limitatieve wijze:

- BoekhouderOnline alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen;

- de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de overeenkomst toekomen, te verrichten;

- elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van BoekhouderOnline;

- indien BoekhouderOnline hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;

- na te gaan of de door BoekhouderOnline geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

- bij de overeenkomst tot digitaal aanleveren van de boekhouddocumenten dient de cliënt minstens twee maal per maand de in zijn bezit zijnde documenten aanleveren. Bij laattijdige of niet courante aanlevering van de documenten zal BoekhouderOnline een extra aanrekening doen.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. Bepaling van de kosten en erelonen

De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen. De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt worden uitgevoerd, ook al is de opdracht niet beëindigd.

6.2. Betalingsvoorwaarden

Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum via domiciliëring, tenzij anders overeengekomen.

Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

- een intrestvergoeding gelijk aan 8% op jaarbasis en

- een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 125 euro.

6.3. Betwisting van staat van kosten en erelonen

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven of email naar info@boekhouderonline.be binnen de 15 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan BoekhouderOnline. Indien geen (tijdige) betwisting BoekhouderOnline bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt akkoord gaat met de gefactureerde diensten en kan de factuur niet meer worden betwist.

7. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

a. De cliënt en de beroepsbeoefenaar moeten elkaar hun grieven steeds schriftelijk en voorafgaandelijk mededelen met oog op het pogen te komen tot een minnelijke regeling. 

B. De cliënt en de beroepsbeoefenaar kunnen in gemeenschappelijk akkoord of op verzoek van een van beiden met oog op een poging tot verzoening de betwisting voorleggen aan het Beroepsinstituut ITAA . 

In geval van betwisting van de door de beroepsbeoefenaar aangerekende erelonen en/of kosten en zonder afbreuk te doen aan een poging tot verzoening zoals vermeld, beslissen de partijen de voorkeur te geven aan de arbitrageprocedure bij de bevoegde uitvoerende Kamer van het ITAA. De aanvraag hiertoe zal gebeuren door een of beide van de partijen. 

 

Door de ondertekening van huidige opdrachtbrief bevestigen de beroepsbeoefenaar en de cliënt op de hoogte te zijn van het gegeven dat deze arbitrageprocedure zonder kosten is en zonder mogelijkheid van beroep (Artikel 45/1, §7 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen).

De beroepsbeoefenaar en cliënt bevestigen tevens dat zij op de hoogte zijn van het feit dat de procedure slechts kan opgestart worden nadat zij binnen de 15 dagen na daartoe een uitnodiging te hebben ontvangen hun akkoord schriftelijk bevestiging ten aanzien van de bevoegde uitvoerende Kamer van het ITAA Bij gebreke van dergelijk bevestiging zal de arbitrageprocedure niet kunnen opgestart worden en zal de betwisting onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde vallen. 

 

Bij alle andere dan vermelde betwistingen tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt en zonder de mogelijkheid van de verzoening zoals voorzien in 8.1 uit te sluiten zullen door middel van bemiddeling opgelost worden. 

De meeste gerede partij zal de andere partij schriftelijk een voorstel van doen van een bemiddelaar, gekozen uit de lijst die wordt bijgehouden door de Federale Bemiddelingscommissie .

bottom of page